Cefnogi Lleol North Wales / Support Local


If you’re a business owner or know someone that owns a business, chances are you’ve been negatively affected by the COVID-19 pandemic. The economic effect that it has had on large businesses globally has been catastrophic, so it’s no wonder that smaller independent businesses have also taken a big hit! Here in North Wales, we’ve seen the closure of many small businesses and others struggling to make ends meet. Understandably, trying to remain optimistic has seemed almost impossible, especially since a second lockdown was introduced in recent weeks. Unfortunately, businesses will continue to feel the affects for some time, but we can all help and contribute to the overcoming of this in so many ways. Now more than ever, Welsh businesses need us!

Os ydych chi'n berchennog busnes neu'n nabod rhywun sy'n berchen ar fusnes, mae'n debygol y bydd pandemig COVID-19 wedi effeithio'n negyddol arnoch chi. Mae’r effaith economaidd y mae wedi’i chael ar fusnesau mawr byd-eang wedi bod yn drychinebus, felly does ryfedd fod busnesau annibynnol llai wedi dioddef ergyd enfawr! Yma yng Ngogledd Cymru, rydym wedi gweld llawer o fusnesau bach yn cau ac eraill yn brwydro i gael dau ben llinyn ynghyd. Mae aros yn obeithiol, yn enwedig ers cyflwyniad yr ail gyfnod clo, bron yn amhosib.  Yn anffodus, bydd busnesau yn parhau i deimlo'r effeithiau am gryn amser, ond gall pob un ohonom helpu a chyfrannu at oresgyn hyn mewn nifer o ffyrdd gwahanol. Nawr yn fwy nag erioed, mae busnesau Cymru ein hangen ni!

#ShopNorthWales is a hashtag for Welsh businesses to support, promote, and recover together.
Mae #ShopNorthWales yn hashnod i fusnesau Cymru gefnogi, hyrwyddo, ac adfer gyda'i gilydd. 

What can you do?
It couldn’t be simpler for you to get involved, whether you’re a business owner or not.
  • Like, comment, share social media posts using hashtag #ShopNorthWales
  • Shop locally!
All of these things will have a positive impact on local businesses, jobs and the community.

Beth allwch chi ei wneud?
Ni allai fod yn symlach ichi gymryd rhan, p'un a ydych chi'n berchennog busnes ai peidio. 
  • Hoffwch, rhowch sylwadau, rhannwch bostiadau cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio hashnod #ShopNorthWales
  • Siopa'n lleol! 
Bydd yr holl bethau hyn yn cael effaith gadarnhaol ar fusnesau lleol, swyddi a'r gymuned.

Business Directory / Cyfeirlyfr Busnes

Food & Drink / Bwyd & Diod Sweet Treats / Pethau Melys Gifts / Anrhegion Home / Cartref Art / Celf Toys / Tegannau Coffee Shops / Siopau Coffi Clothing / Dillad Hair & Beauty / Gwallt & Harddwch Beauty Products / Cynhyrchion Harddwch Restaurants - Cafes / Tai Bwyta - Caffi Bars / Bariau  Services / Gwasanaethau Stores / Siopau  Activities / Gweithgareddau Would you like to be featured, or can you recommend a business? Click here