Nant Peris, Llanberis, North Wales
£50,000

Commercial, North Wales: 01286 67 67 60

Full description

Grade II Listed Methodist Chapel Retains Its Originality Extremely Spacious With Vestry & Kitchen Potential For Residential Conversion Surrounded By Dramatic Mountains Capel Fethodistaidd Rhestredig Gradd II Yn Cadw Ei Nodweddion Gwreiddiol Eang Iawn Gyda Festri A Chegin Potensial Ar Gyfer Trawsnewid Preswyl Wedii Amgylchynu Gan Fynyddoedd Dramatig

LOCATION
Saif pentref Nant Peris (hen bentref Llanberis) wrth droed y Dyffryn dramatig sy'n dwyn ei enw. Mae'r Dyffryn godidog hwn sydd ag ochrau serth yn ymochri â'r Wyddfa i'r dde â'r Glyder i'r chwith. Mae'r Dyffryn yn gartref i rai o ddringfeydd mwyaf enwog a heriol y byd. Mae gan y pentref dafarn a gwasanaeth bws rheolaidd sydd hefyd yn gwasanathu'r Parc Cenedlaethol. O fewn taith fer i ffwrdd mae pentref Llanberis, sy'n gartref i'r rheilffordd stêm enwog sy'n gwneud ei ffordd i gopa'r Wyddfa. Mae gan Lanberis ystod amrywiol o amwynderau gyda siopau pentref ynghyd a manwerthwyr nwyddau awyr agored, amrywiaeth eang o fwytai, tafarndai, amgueddfeydd ac ysgol gynradd. Mae tref hanesyddol Caernarfon a'i hamwynderau wedi'i leoli o fewn tua 10 milltir a gellir cyrraedd Dinas Prifysgol Bangor yn rhwydd o'r ardal hefyd.

The village of Nant Peris (the old village of Llanberis) is situated at the foot of the dramatic valley that bears its name. This magnificent valley with steep sides dissects the Snowdon Massif to the right and the Glyder range to the left. The valley is home to some of the worlds' most famous and challenging rock climbs, somewhere Chris Bonington frequented when he was younger to sample the delights of Snowdonia and the fabulous mountainscape. The village has a public house and is served by a regular bus service which also ventures into the National Park. A short drive away is the village of Llanberis, a bustling village home to the famous rack and pinion steam railway that pulls its way to the summit of Snowdon. Llanberis has a varied range of amenities with village stores along with famous outdoor outlets, a wide range of restaurants, pubs, museums and a primary school. Historic Caernarfon town lies approximately 10 miles distant together with a secondary school and leisure facilities. The university city of Bangor can also be easily reached from the locality.

DESCRIPTION
Enghraifft ardderchog o Gapel Methodistaidd Rhestredig Gradd II o'r 19eg ganrif, sydd wedi'i leoli yng nghymuned wledig Nant Peris, yng nghanol y golygfeydd mynyddig dramatig sy'n cwmpasu'r pentref. Wedi'i leoli yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri, mae Nant Peris yn borth trawiadol i Ddyffryn Nant Peris a llethrau serth yr Wyddfa. Fe'i sefydlwyd yn 1833 ac fe'i hailadeiladwyd yn 1876 mewn arddull glasurol syml, gyda ffenestri sash ac oriel fewnol, roedd yn sicr yn uchelgeisiol o ran maint ar gyfer cymuned mor fach. Mae'r capel yn cadw ei wreiddioldeb o'r tu mewn a'r tu allan, ac nid yw wedi ei newid llawer ers ei adeiladu.

An excellent example of a largely unaltered 19th century Grade II Listed Methodist Chapel situated in the heart of the rural community of Nant Peris, nestled amidst the dramatic mountain scenery which encompasses the village. Situated in the heart of the stunning Snowdonia National Park, Nant Peris provides a stunning gateway to the rugged Nant Peris Valley and the steeper slopes of Snowdon. Founded in 1833 and rebuilt in 1876 in a simplified classical style, with sash windows and galleried interior, it was certainly ambitious in scale for such a small community. The chapel retains its originality inside and out, being largely unaltered since its construction. The additional accommodation to the rear expands the footprint of the chapel considerably. As the basis for conversion into a residential use, there is certainly much scope and potential - subject to planning consents and approvals OR as a commercial premises. For further details, please contact our Caernarfon office.

ACCOMMODATION
Festibiwl / Vestibule

Capel / Chapel: 36' 10" x 42' 11" (11.23m x 13.10m)

Festri/Ysgol - Vestry/School: 33' 5" x 17' 10" (10.19m x 5.45m)

Cegin / Kitchen: 12' 8" x 18' 9" (3.87m x 5.73m max)
Ystafell Siap L / L-shaped room

Toiled / WC

Tu Allan / Outside
I'r tu blaen mae blaengwrt gyda wal isel wedi ei chodi gyda giatiau a rheiliau. Mae llwybr llydan i'r ochr yn arwain at y fynedfa gefn.

To the front is a forecourt with low raised wall with gates and railings. A wide pathway to the side leads to the rear entrance.

SERVICES
We are informed by the seller that this property benefits from Mains Water, Electricity and Drainage.

Fe'n hysbysir gan y gwerthwr bod yr eiddo hwn yn elwa o ddŵr, trydan a draenio prif gyflenwad.

OTHER
Tenure: We have been informed that the tenure is Freehold.

Daliadaeth: Fe'n hysbyswyd mai rhydd-ddaliad yw'r ddeiliadaeth.

Heating: The agent has tested no services, appliances or central heating system (if any).

Gwres: Nid yw'r asiant wedi profi unrhyw wasanaethau, offer neu system gwres canolog (os yn berthnasol).