Tai Hendref, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 Image 1

Tai Hendref, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41

2 beds | 1 bath | 1 reception | £83 pw


  • Social Rented Property
  • Qualifying Criteria Will Apply
  • Application Via E-Mail Enquiry
  • Details Will Be Shared with ADRA
  • 2 Bedroom First Floor Flat
  • Gas Central Heating

Are you in housing need and local to the area? Then this may be the property for you.

Ydych chi'n chwilio am gartref ac yn lleol i'r ardal? Yna efallai mai hwn fydd yr eiddo i chi.

This property is suitable for people who are either on the Local Authority Housing Register or who are in housing need but not yet on the register. This may mean that you are homeless or about to become homeless or maybe unsuitably housed and in housing need. It's cheaper to rent a social housing property than privately rented housing and usually provides a long-term tenancy, giving tenants the chance to put down roots. This social rented property is owned and managed by ADRA and please be aware that your enquiry will be shared with them to assist in the allocation.

2 Bedroom, unfurnished flat on the first floor to let in Blaenau Ffestiniog
It's a designated flat for applicants over 55 yrs old who likes to live independently
The flat has got:
• 2 bedrooms
• kitchen
• living room
• gas central heating
• bathroom - bath with overhead shower

To apply for the flat you need to make an application with The Housing Options Team, Cyngor Gwynedd. Tel: 01286 685 100

Mae'r eiddo hwn yn addas ar gyfer pobl sydd naill ai ar Gofrestr Tai Awdurdod Lleol neu sydd mewn angen tai ond nad ydynt ar y gofrestr eto. Gall hyn olygu eich bod yn ddigartref/ar fin bod yn ddigartref neu efallai mewn cartref anaddas. Mae'n rhatach rhentu eiddo tai cymdeithasol na thai ar rent preifat ac fel rheol mae'n darparu tenantiaeth hirdymor, gan roi cyfle i denantiaid roi gwreiddiau i lawr. Cymdeithas tai Adra sy'n berchen ar ac yn rheoli yr eiddo rhent cymdeithasol hwn, felly plis byddwch yn ymwybodol y bydd eich ymholiad yn cael ei rannu gyda nhw i gynorthwyo gyda'r dyraniad.

Fflat 2 lofft, llawr cyntaf, heb ei ddodrefnu ar osod ym Mlaenau Ffestiniog
Mae'r eiddo yma yn addas ar gyfer pobol dros 55 oed sydd yn hoffi byw yn annibynnol.
Mae gan y fflat:
• 2 ystafell wely
• ystafell ymolchi gyda chawod uwchben y bath
• gegin
• ystafell fyw
• system gwresogi nwy

I wneud cais am yr eiddo, byddwch angen cael ffurflen gais actif gyda Tim Opsiynau Tai, Cyngor Gwynedd. Rhif Ffon: 01286 685 100

QUALIFYING CRITERIA / MEINI PRAWF CYMHWYSO
To be considered for a social property you must be on the Gwynedd Common Housing Register. If you are not on the register the first step is to contact Gwynedd Housing Options:• Phone: 01286 685100• Email: opsiynautai@gwynedd.llyw.cymruEr mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol mae'n rhaid i'ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyffredin Gwynedd. Os nad ydych ar y gofrestr, y cam cyntaf felly yw cysylltu :Cysylltwch 'r Tm Opsiynau Tai:• Ffn: 01286 685100• E-bost: opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru

SERVICE CHARGE
£4.17 per week.

Read more