Penygwndwn Estate, Blaenau Ffestiniog, LL41 Image 1
Penygwndwn Estate, Blaenau Ffestiniog, LL41 Image 2

Penygwndwn Estate, Blaenau Ffestiniog, LL41

3 beds | 1 receptions | £95 pw


  • Social Rented Property
  • Qualifying Criteria Will Apply
  • Application Via E-Mail Enquiry
  • Details Will Be Shared with ADRA
  • 3 Bedroom Unfurnished House
  • Living Room & Kitchen
  • Bathroom with bath and overhead shower
  • Gas central heating
  • Garden & Outside shed

Ydych chi'n chwilio am gartref ac yn lleol i'r ardal? Yna efallai mai hwn fydd yr eiddo i chi.

Are you in housing need and local to the area? Then this may be the property for you.

Mae'r eiddo hwn yn addas ar gyfer pobl sydd naill ai ar Gofrestr Tai Awdurdod Lleol neu sydd mewn angen tai ond nad ydynt ar y gofrestr eto. Gall hyn olygu eich bod yn ddigartref/ar fin bod yn ddigartref neu efallai mewn cartref anaddas. Mae'n rhatach rhentu eiddo tai cymdeithasol na thai ar rent preifat ac fel rheol mae'n darparu tenantiaeth hirdymor, gan roi cyfle i denantiaid roi gwreiddiau i lawr. Cymdeithas tai Adra sy'n berchen ar ac yn rheoli yr eiddo rhent cymdeithasol hwn, felly plis byddwch yn ymwybodol y bydd eich ymholiad yn cael ei rannu gyda nhw i gynorthwyo gyda'r dyraniad.

Ty tair llofft heb ei ddodrefnu, wedi ei leoli yn nhref Blaenau Ffestiniog.

Mae gan yr eiddo:

• Ystafell fyw
• Cegin
• 3 Ystafell wely
• Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
• System gwres canolog nwy
• Gardd
• Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL41 4AB yn y blwch 'Lle dwi'n byw' ar y dudalen gartref. I drefnu i ymweld a'r eiddo ffoniwch 0300 123 8084 neu ebostiwch gosod@adra.co.uk

This property is suitable for people who are either on the Local Authority Housing Register or who are in housing need but not yet on the register. This may mean that you are homeless or about to become homeless or maybe unsuitably housed and in housing need. It's cheaper to rent a social housing property than privately rented housing and usually provides a long-term tenancy, giving tenants the chance to put down roots. This social rented property is owned and managed by ADRA and please be aware that your enquiry will be shared with them to assist in the allocation.

Three bed unfurnished house located in the town of Blaenau Ffestiniog.

The property consists of:-

• Living Room
• Kitchen
• 3 x Bedrooms
• Bathroom with bath and overhead shower
• Gas central heating
• Garden
• Outside shed

For more information about local facilities go to www.gwynedd.llyw.cymru and enter the post code LL41 4AB in the 'Where I live' box on the home page.

To arrange a viewing phone 0300 123 8084 or email gosod@adra.co.uk

Tal Gwasanaeth / Service Charges
Tal Gwasanaeth Wythnosol / Weekly Service Charge: £1.35

Meini Prawf Cymhwyso / Qualifying Criteria
Mae tai cymdeithasol yn cael eu dyrannu yn ol yr angen. Yng Ngwynedd defnyddir system sydd yn rhoi pwyntiau i ymgeiswyr i adlewyrchu eu sefyllfa a'u anghenion. Bydd cartrefi yn cael eu cynnig i'r ymgeisydd sydd gyda'r pwyntiau uchaf am eiddo a ddaw'n wag i'w osod. Os yw un neu fwy o'r isod yn wir amdanochi, mae'n bosib y byddwch yn gymwys i dderbyn pwyntiau ar eich cais:• mae gennych gysylltiad lleol gyda Gwynedd• mae gennych gysylltiad lleol gyda'r gymuned yr ydych eisiau byw ynddi• mae gan awdurdod tai ddyletswydd cyfreithiol tuag atoch• rydych angen symud i rywle penodol er mwyn osgoi caledi (i chi neu rywun arall).• rydych angen symud er mwyn eich iechyd / lles• rydych yn byw mewn ty mewn cyflwr gwael / gorlawn neu anfoddhaol• rydych yn ddigartref, yn wynebu digartrefedd neu mae dyletswydd digartrefedd arnoch gan awdurdod lleolSocial housing is allocated on the basis of need. In Gwynedd we use a system which gives points to reflect an applicant's circumstances and needs. Homes will be offered to the applicant who has the most points for a property that becomes vacant for letting. If your circumstances include one or more of the following then you could be eligible to

Disclaimer
Dafydd Hardy Estate Agents Limited for themselves and for the vendor of this property whose agents they are give notice that: (1) These particulars do not constitute any part of an offer or a contract. (2) All statements contained in these particulars are made without responsibility on the part of Dafydd Hardy Estate Agents Limited. (3) None of the statements contained in these particulars are to be relied upon as a statement or representation of fact. (4) Any intending purchaser must satisfy himself/herself by inspection or otherwise as to the correctness of each of the statements contained in these particulars. (5) The vendor does not make or give and neither do Dafydd Hardy Estate Agents Limited nor any person in their employment has any authority to make or give any representation or warranty whatever in relation to this property. (6) Where every attempt has been made to ensure the accuracy of the floorplan contained here, measurements of doors, windows, rooms and any other items are approximate and no responsibility is taken for any error, omission, or mis-statement. This plan is for illustrative purposes only and should be used as such by any prospective purchaser. The services, systems and appliances shown have not been tested and no guarantee as to their operability or efficiency can be given. Floorplans made with Metropix 2007.

Read more