Pendalar, Caernarfon, Pendalar, LL55 Image 1
Pendalar, Caernarfon, Pendalar, LL55 Image 2
Pendalar, Caernarfon, Pendalar, LL55 Image 3
Pendalar, Caernarfon, Pendalar, LL55 Image 4
Pendalar, Caernarfon, Pendalar, LL55 Image 5
Pendalar, Caernarfon, Pendalar, LL55 Image 6
Pendalar, Caernarfon, Pendalar, LL55 Image 7
Pendalar, Caernarfon, Pendalar, LL55 Image 8
Pendalar, Caernarfon, Pendalar, LL55 Image 9

Pendalar, Caernarfon, Pendalar, LL55

1 beds | £72 pw


 • 1 bedroom / llofft
 • modern kitchen / cegin modern
 • bathroom with over-bath shower / bath hefo cawod dros-y-bath
 • living room / un ystafell fyw
 • electric storage heating / gwresogyddion trydan
 • on site CCTV / CCTV ar y safle
 • on site laundry room / ystafell golchi dillad
 • convenient location close to town centre / leoliad cyfleus i ganol y dref
 • site warden / warden safle
 • Social Rented Property
 • Details Will Be Shared with ADRA

Are you in housing need and local to the area? Then this may be the property for you.

Ydych chi'n chwilio am gartref ac yn lleol i'r ardal? Yna efallai mai hwn fydd yr eiddo i chi.

*Immediately available*

One Bedroom, unfurnished, second floor flat to let in the popular town of Caernarfon.

The flat benefits from -
- one bedroom
- modern kitchen
- bathroom with over-bath shower
- living room
- electric storage heating
- Security controlled 'fob' door entry system
- on site CCTV
- on site laundry room
- convenient location close to town centre
- site warden
*Restrictions may apply

*Yn barod i osod*
Fflat un llofft, ail llawr, heb ei ddodrefnu, yn tref poblogaidd Caernarfon.
Mae'r fflat yn elwa o -
• un llofft
• cegin modern
• bath hefo cawod dros-y-bath
• un ystafell fyw
• gwresogyddion trydan
• system 'fob' ar gyfer rheoli diogelwch mynediad i'r blociau
• CCTV ar y safle
• ystafell golchi dillad
• lleoliad cyfleus i ganol y dref
• warden safle
*Gall cyfyngiadau fod yn berthnasol

MEINI PRAWF CYMHWYSO / QUALIFYING CRITERIA
Social housing is allocated on the basis of need. In Gwynedd we use a system which gives points to reflect an applicant's circumstances and needs. Homes will be offered to the applicant who has the most points for a property that becomes vacant for letting. If your circumstances include one or more of the following then you could be eligible to receive points on your application:• you have a local connection with Gwynedd• you have a connection with the community in which they wish to be housed • you are on a low income• you are legally owed a duty by a housing authority• you need to move to a specific location in order to avoid hardship (for yourself or others).• you need to move for their health / welfare• you live in insanitary / overcrowded or otherwise unsatisfactory housing• you are homeless or threatened with homelessness or are owed a homeless duty by a local authorityMae tai cymdeithasol yn cael eu dyrannu yn l yr angen. Yng Ngwynedd defnyddir system sydd yn rhoi pwyntiau i ymgeiswyr i adlewyrchu eu sefyllfa a'u anghenion. Bydd cartrefi yn cael eu cynnig i'r ymgeisydd sydd gyda'r pwyntiau uchaf am eiddo a ddaw'n wag i'w osod. Os yw un neu fwy o'r isod yn wir amdanochi, mae'n bosib y byddwch yn gymwys i dderbyn pwyntiau ar eich cais:• mae gennych gysylltiad lleol gyda Gwynedd• mae gennych gysylltiad lleol gyda'r gymuned yr ydych eisiau byw ynddi• mae gan awdurdod tai ddyletswydd cyfreithiol tuag atoch• rydych angen symud i rywle penodol er mwyn osgoi caledi (i chi neu rywun arall).• rydych angen symud er mwyn eich iechyd / lles• rydych yn byw mewn t? mewn cyflwr gwael / gorlawn neu anfoddhaol• rydych yn ddigartref, yn wynebu digartrefedd neu mae dyletswydd digartrefedd arnoch gan awdurdod lleol

Info
To apply for this flat - please contact the Housing Options Team, Gwynedd Council on 01286 685100I wneud cais am yr eiddo yma - cysylltwch Tim Opsiynau Tai, Cyngor Gwynedd ar 01286 685100

TAL GWASNAETH / SERVICE CHARGES
£14.51

Read more