High Street, Tywyn, LL36 Image 1

High Street, Tywyn, LL36

1 bed | 1 reception | £76 pw


 • Social Rented Property
 • Qualifying Criteria Will Apply
 • Application Via E-Mail Enquiry
 • Details Will Be Shared with ADRA
 • Ground Floor Sheltered Flat
 • Unfurnished
 • 1 Double Bedroom
 • Living Room & Kitchen
 • Communal Garden
 • Communal Heating System
 • Parking

ych chi'n chwilio am gartref ac yn lleol i'r ardal? Yna efallai mai hwn fydd yr eiddo i chi.

Are you in housing need and local to the area? Then this may be the property for you.Yd

Mae'r eiddo hwn yn addas ar gyfer pobl sydd naill ai ar Gofrestr Tai Awdurdod Lleol neu sydd mewn angen tai ond nad ydynt ar y gofrestr eto. Gall hyn olygu eich bod yn ddigartref/ar fin bod yn ddigartref neu efallai mewn cartref anaddas. Mae'n rhatach rhentu eiddo tai cymdeithasol na thai ar rent preifat ac fel rheol mae'n darparu tenantiaeth hirdymor, gan roi cyfle i denantiaid roi gwreiddiau i lawr. Cymdeithas tai Adra sy'n berchen ar ac yn rheoli yr eiddo rhent cymdeithasol hwn, felly plis byddwch yn ymwybodol y bydd eich ymholiad yn cael ei rannu gyda nhw i gynorthwyo gyda'r dyraniad.

Fflat cysgodol 1 lofft heb eu dodrefnu ar gael yn Nhywyn, Meirionydd

Mae gan yr eiddo:

• ystafell wely dwbwl
• cegin
• ystafell ymolchi cerdded i mewn
• ystafell eistedd gymunedol
• parcio cyfagos
• liffd
• gardd gymunedol
• larwm argyfwng
• warden

I ymweld ar eiddo cysylltwch a'n tm gosod tai ar 0300 123 80 84 neu ebostiwch ni gosod@adra.co.uk

I ymgeisio - cysylltwch gyda thm opsiynau tai, Cyngor Gwynedd a rhoi cais i mewn - 01286 685 100

This property is suitable for people who are either on the Local Authority Housing Register or who are in housing need but not yet on the register. This may mean that you are homeless or about to become homeless or maybe unsuitably housed and in housing need. It's cheaper to rent a social housing property than privately rented housing and usually provides a long-term tenancy, giving tenants the chance to put down roots. This social rented property is owned and managed by ADRA and please be aware that your enquiry will be shared with them to assist in the allocation.

1 Bed, unfurnished ground floor sheltered flat to let in the village of Tywyn, Meirionydd

The flat has got:

• walk in shower bathroom
• one double bedroom
• living room
• kitchen
• communal garden
• cctv system
• communal heating system
• parking
• emergency call bell system
• warden

For more information, please contact our lettings department on 0300 123 80 84 or email them gosod@adra.co.uk

To apply for the flat - contact the Housing Options Team, Cyngor Gwynedd on 01286 685 100.

https://www.adra.co.uk/properties/4-morfa-cadfan-tywyn-gwynedd-ll36-9ab/

https://www.adra.co.uk/en/properties/4-morfa-cadfan-off-high-street-tywyn/

Meini Prawf Cymhwyso / Qualifying Criteria
Mae tai cymdeithasol yn cael eu dyrannu yn ol yr angen. Yng Ngwynedd defnyddir system sydd yn rhoi pwyntiau i ymgeiswyr i adlewyrchu eu sefyllfa a'u anghenion. Bydd cartrefi yn cael eu cynnig i'r ymgeisydd sydd gyda'r pwyntiau uchaf am eiddo a ddaw'n wag i'w osod. Os yw un neu fwy o'r isod yn wir amdanochi, mae'n bosib y byddwch yn gymwys i dderbyn pwyntiau ar eich cais:• mae gennych gysylltiad lleol gyda Gwynedd• mae gennych gysylltiad lleol gyda'r gymuned yr ydych eisiau byw ynddi• mae gan awdurdod tai ddyletswydd cyfreithiol tuag atoch• rydych angen symud i rywle penodol er mwyn osgoi caledi (i chi neu rywun arall).• rydych angen symud er mwyn eich iechyd / lles• rydych yn byw mewn ty mewn cyflwr gwael / gorlawn neu anfoddhaol• rydych yn ddigartref, yn wynebu digartrefedd neu mae dyletswydd digartrefedd arnoch gan awdurdod lleolSocial housing is allocated on the basis of need. In Gwynedd we use a system which gives points to reflect an applicant's circumstances and needs. Homes will be offered to the applicant who has the most points for a property that becomes vacant for letting. If your circumstances include one or more of the following then you could be eligible to receive points on your application:• you have a local connection with Gwynedd• you have a connection with the community in which they wish to be housed • you are on a low income• you are legally owed a duty by a housing authority• you need to move to a specific location in order to avoid hardship (for yourself or others).• you need to move for their health / welfare• you live in insanitary / overcrowded or otherwise unsatisfactory housing• you are homeless or threatened with homelessness or are owed a homeless duty by a local authority

Tal Gwasanaeth Wythnosol / Weekly Service Charge
£38.69

Read more